top of page

Green Digital Skills
Certificate Program

Bạn có tò mò muốn xây dựng một sự nghiệp kỹ thuật số xanh hơn không?

Chương trình Chứng chỉ Kỹ năng Kỹ thuật số Xanh của INCO Academy sẽ trang bị bạn với kiến thức và thực hành cần thiết để hành động với tư duy về tính bền vững và thiết kế xanh.

Cuối cùng, bạn sẽ có những kỹ năng được đòi hỏi để giúp bảo vệ tương lai nghề nghiệp kỹ thuật số của bạn cho một tương lai xanh hơn.

Designed & delivered by

Powered by

Inco_Identity_INCO_ACADEMY-02.png
RWEJ0w.png
LinkedIn Logo - White.png

With support from

Những điểm nổi bật của khóa học

Học Phí Miễn phí

Chứng chỉ có thể chia sẻ sau khi hoàn thành Được hỗ trợ bởi LinkedIn

Số giờ cần dành 18-25 giờ (phải hoàn thành trong vòng 5 tuần)

Định dạng

- 100% trực tuyến, tùy chỉnh

- Các buổi họp cộng đồng trực tiếp

Ngôn ngữ

English, Français, Polski, Español, Ελληνικά, Bahasa Indonesia, Português, ภาษาไทย, Tiếng Việt & 한국어

Coming Soon: عربي, Chinese (Cantonese)

What our graduates say

"I plan to change my career path to become a web developer. The tools and information in this course are very helpful. I'm confident I now have the green skills to stand out in the job market."

Helen - Australia​​

“I now take accountability to the work I do and know how to evaluate its impact on the environment and sustainability. Green Digital Skills are essential for employees in the future.”

Trang - Vietnam

What will you learn?

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Upcoming Course Dates

Khóa học bắt đầu

Hết thời hạn đăng ký

Mon
13 Nov

English

(Cohort Full)

Ελληνικά

Polski

Português

Español

Wed
1 Nov

Cohort
Begins

Ngôn ngữ

Applications Close

Monday
13 November

Ελληνικά  ·   Português  ·   Español

Wednesday
1 November

Monday
8 January 2024

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Wednesday
27 December

Monday
5 February

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Friday
26 January

Monday
4 March

English  ·   French  ·   Indonesian  ·   Polski  ·   Português  ·   Español

Friday
23 February

What will you learn?

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Upcoming Course Dates

Khóa học bắt đầu

Hết thời hạn đăng ký

Mon
13 Nov

English

(Cohort Full)

Ελληνικά

Polski

Português

Español

Wed
1 Nov

Cohort
Begins

Ngôn ngữ

Applications Close

Monday
13 November

Ελληνικά  ·   Português  ·   Español

Wednesday
1 November

Monday
8 January 2024

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Wednesday
27 December

Monday
5 February

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Friday
26 January

Monday
4 March

English  ·   French  ·   Indonesian  ·   Polski  ·   Português  ·   Español

Friday
23 February

What will you learn?

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Buổi Hướng dẫn - phiên học online

Upcoming Course Dates

Khóa học bắt đầu

Hết thời hạn đăng ký

Mon
13 Nov

English

(Cohort Full)

Ελληνικά

Polski

Português

Español

Wed
1 Nov

Cohort
Begins

Ngôn ngữ

Applications Close

Monday
13 November

Ελληνικά  ·   Português  ·   Español

Wednesday
1 November

Monday
8 January 2024

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Wednesday
27 December

Monday
5 February

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Friday
26 January

Monday
4 March

English  ·   French  ·   Indonesian  ·   Polski  ·   Português  ·   Español

Friday
23 February

Cohort
Begins

Languages

Applications Close

Monday
13 November

Ελληνικά  ·   Português  ·   Español

Wednesday
1 November

Monday
8 January 2024

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Wednesday
27 December

Monday
5 February

English  ·  French  ·  Ελληνικά  ·  Indonesian  ·  Português
Polski  ·  Español

Friday
26 January

Monday
4 March

English  ·  French  ·  Indonesian  ·  Português ·  Polski  ·  Español

Friday
23 February

bottom of page